มวล.ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 4 ม.ชั้นนำในต่างประเทศ

มวล.ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 4 ม.ชั้นนำในต่างประเทศ

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOA in Research Collaboration) ในหัวข้อ “Platform and Cultural Production in Asia” ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ 1. University of Amsterdam (UvA) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 62 ของ Time Higher Education 2. University 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย 3. Xavier University-Ateneo De Cagayan ประเทศฟิลิปปินส์ 4. Tunku Abdul Rahman University of Management And Technology (TAR UMT) ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย UNTAG Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำวิจัยร่วมกันในด้านการสื่อสารมวลชน และการจัดการเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาคมโลกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเดินหน้าพัฒนาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus Q1 ร่วมกันอย่างน้อย 4 ผลงาน ภายในระยะเวลา 2 ปี

รศ.ดร.พูลพงษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก โดยTimes Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและ ม.วลัยลักษณ์ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าของโลก (Frontier Research University) ตามนโยบายของกระทรวง อว.

มวล.ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 4 ม.ชั้นนำในต่างประเทศ

ซึ่งคณาจารย์ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยอย่างเข้มข้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผลงานวิจัยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus Q1,Q2 กว่า 92.1% อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัยของม.วลัยลักษณ์

ในส่วนของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการเตรียมการที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับโลกทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น Grenoble INP ประเทศฝรั่งเศส Universiti Utara (UUM) , Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย Murdoch University, University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย Harbin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Dong Hwa University ใต้หวัน เป็นต้น โดยนอกเหนือจากการวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ยังได้เน้นความร่วมมือด้านอื่นๆด้วย อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ฯลฯ

ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนการก้าวสู่อันดับโลกที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตผลงานวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และมีการอ้างอิงที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ odpavilionsocialshagclub.com

แทงบอล

Releated